แฟ้มข้อมูลบุคลากร

รายการ
กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email: [email protected]
เนาวรัตน์ สิงห์สนั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email: [email protected]
พฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
Email: [email protected]
ปวีร์ลดา มั่งสุวรรณ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Email: [email protected]
ศิริพร ภูษี
พยาบาลวิชาชีพ
Email: [email protected]
เพชรลดา จันทร์ศรี
พยาบาลวิชาชีพ
Email: [email protected]
นุจริยา พิมพา
พยาบาลวิชาชีพ
Email: [email protected]
ศิรินภา อะโน
พยาบาลวิชาชีพ
Email: [email protected]
กนกวรรณ จำวัน
พยาบาลวิชาชีพ
Email: [email protected]
โกสุม ศรีสารคาม
พยาบาลวิชาชีพ
Email: [email protected]
เกศกนก ดีพรม
พยาบาลวิชาชีพ
Email: [email protected]
กำทร ดานา
อาจารย์
Email: [email protected]
ปดิวรดา สีลาโคตร
พยาบาลวิชาชีพ
Email: [email protected]
ศรีจันทร์ ทองโรจน์
บรรณารักษ์ชำนาญการ
Email: [email protected]
อารีรัตน์ จันหาญ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
Email: [email protected]
ศิริรัตนะ โพธิ์ศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
Email: [email protected]
สุภาภรณ์ จันทรสอน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Email: [email protected]
พวงเพ็ชร อุทาหงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Email: [email protected]
สุจิตร กาฬการ
พนักงานขับรถ
Email: [email protected]
จงกล พุ่มเข็ม
พนักงานบริการ
Email: [email protected]
สุเทพ โคจรานนท์
พนักงานทั่วไป
Email: [email protected]
อภินันท์ นันทะเสน
พนักงานทั่วไป
Email: [email protected]
วิไล ประทุมสังข์
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
Email: [email protected]
วราภรณ์ พลต้าง
นักวิชาการพัสดุ
Email: [email protected]
ศรายุทธ สีสมบัติ
นักทรัพยากรบุคคล
Email: [email protected]
วาที สีกมล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Email: [email protected]
วิมลมาศ แก้วสีขาว
นักจัดการงานทั่วไป
Email: [email protected]
ปทิตตา นะตะ
นักวิชาการศึกษา
Email: [email protected]
หนูไกร ภูผาริช่อ
เจ้าพนักงานธุรการ
Email: [email protected]
บุญรัตน์ อโนราช
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
Email: [email protected]
ธีระยุทธ์ บัวนิติสกุล
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
Email: [email protected]
วีระพงษ์ เทพพร
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
Email: [email protected]
สุชาดา บุปผา
เจ้าพนักงานธุรการ
Email: [email protected]
ภัณฑิลา จุฑาจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
Email: [email protected]
วชิราภรณ์ แสงตะวัน
นักจัดการงานทั่วไป
Email: [email protected]
รัตติกร พรดอนก่อ
นักจัดการงานทั่วไป
Email: [email protected]
ณัฐสินี จันหาญ
นักจัดการงานทั่วไป
Email: [email protected]
ภาวิณี นันทะเสน
นักจัดการงานทั่วไป
Email: [email protected]
สมพร ไมตรีแพน
นักวิชาการพัสดุ
Email: [email protected]
ธำรงค์ ราชวิชา
พนักงานขับรถ
Email: [email protected]
ยุวลักษณ์ บูรณ์เจริญ
นักจัดการงานทั่วไป
Email: [email protected]
เมธาพร อ่อนนาง
นักจัดการงานทั่วไป
Email: [email protected]
ธนาชัย นักพรต
ช่างไฟฟ้า
Email: [email protected]
สุวรรณ สารภา
พนักงานรักษาความปลอดภัย
Email: [email protected]
วันชัย วังข์วรรณดี
พนักงานรักษาความปลอดภัย
Email: [email protected]
สาโรจน์ ปากเมย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
Email: [email protected]
เอกพันธุ์ บุรีมาตร
พนักงานรักษาความปลอดภัย
Email: [email protected]
ชาญยุทธ เหล่าไทย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
Email: [email protected]
สุภาพ สมสีดา
พนักงานทำความสะอาด
Email: [email protected]
สุภาพ สมสีดา
พนักงานทำความสะอาด
Email: [email protected]
วิชิต สมสีดา
พนักงานทำความสะอาด
Email: [email protected]
สุดา ข่ายเพชร
พนักงานทำความสะอาด
Email: [email protected]
ภนารัตน์ ซ้ายยศ
พนักงานทำความสะอาด
Email: [email protected]
พัสดี อาษาทำ
พนักงานทำความสะอาด
Email: [email protected]
สมร กินารักษ์
พนักงานทำความสะอาด
Email: [email protected]
จันทิมา อันทรง
พนักงานทำความสะอาด
Email: [email protected]
จิตตา ซ้ายยศ
พนักงานทำความสะอาด
Email: [email protected]
ชุติมา ทุมมี
พนักงานทำความสะอาด
Email: [email protected]
ธนวัฒน์ พวงเพ็ชร
นักจัดการงานทั่วไป
Email: [email protected]
อดิศักดิ์ แหวนแก้ว
นักวิชาการศึกษา
Email: [email protected]
อภิชา ตันติโน
พนักงานรักษาความปลอดภัย
Email: [email protected]
ศุภรัตน์ นามมุงคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Email: [email protected]