ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล (ไทย) : นางสาววิไลลักษณ์ เผือกพันธ์
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) : Ms.Wilailak Phuakphan
เพศ : หญิง

ตำแหน่งทางการบริหาร :
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ตำแหน่งทางวิชาชีพ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สังกัดสาขาวิชา : สาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ประเภทการจ้างงาน : ข้าราชการ
ประเภทบุคลากร : สายสอน

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการเรียนการสอน / Faculty Practice
:
การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์
ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิจัย
:
การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์

ประเภทอาจารย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
:
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ประเภทอาจารย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
:

สถานะปัจจุบัน : ปกติ/ปฏิบัติงาน/ข้าราชการ/รับโอน