ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล (ไทย) : นางสาวชนิดาภา วงศ์รักษา
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) : Mrs.chanidapa wongraksa
เพศ : หญิง

ตำแหน่งทางการบริหาร :
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ตำแหน่งทางวิชาชีพ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สังกัดสาขาวิชา : สาขาการพยาบาลชุมชน
ประเภทการจ้างงาน : ข้าราชการ
ประเภทบุคลากร : สายสอน

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการเรียนการสอน / Faculty Practice
:
การพยาบาลชุมชน
ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิจัย
:
การพยาบาลชุมชน

ประเภทอาจารย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
:
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ประเภทอาจารย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
:

สถานะปัจจุบัน : ปกติ/ปฏิบัติงาน/ข้าราชการ/รับโอน