ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล (ไทย) : ผศ.เนาวรัตน์ สิงห์สนั่น
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) : Asst.Prof.Naovarat Singsanun
เพศ : หญิง

ตำแหน่งทางการบริหาร : ประธานหลักสูตร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางวิชาชีพ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
สังกัดสาขาวิชา : สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ประเภทการจ้างงาน : ข้าราชการ
ประเภทบุคลากร : สายสอน

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการเรียนการสอน / Faculty Practice
:
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิจัย
:
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ประเภทอาจารย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
:
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประเภทอาจารย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
:

สถานะปัจจุบัน : ปกติ/ปฏิบัติงาน/ข้าราชการ/รับโอน