ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล (ไทย) : ดร.อนุชา ไทยวงษ์
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) : Dr.Anucha Taiwong
เพศ : ชาย

ตำแหน่งทางการบริหาร :
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ตำแหน่งทางวิชาชีพ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สังกัดสาขาวิชา : สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ประเภทการจ้างงาน : ข้าราชการ
ประเภทบุคลากร : สายสอน

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการเรียนการสอน / Faculty Practice
:
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิจัย
:
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประเภทอาจารย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
:
อาจารย์ประจำ
ประเภทอาจารย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
:

สถานะปัจจุบัน : ปกติ/ปฏิบัติงาน/ข้าราชการ/รับโอน