ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล (ไทย) : นางสาวศิริพร ภูษี
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) : Ms.Siriporn Phusee
เพศ : หญิง

ตำแหน่งทางการบริหาร :
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ตำแหน่งทางวิชาชีพ : พยาบาลวิชาชีพ
สังกัดสาขาวิชา : สาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ประเภทการจ้างงาน : ข้าราชการ
ประเภทบุคลากร : สายสอน

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการเรียนการสอน / Faculty Practice
:
การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์
ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิจัย
:
การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์

ประเภทอาจารย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
:
ประเภทอาจารย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
:

สถานะปัจจุบัน : ลาศึกษาต่อ