ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล (ไทย) : นางสาวศิรินภา อะโน
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) : Ms.Sirinapa Ano
เพศ : หญิง

ตำแหน่งทางการบริหาร :
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ตำแหน่งทางวิชาชีพ : พยาบาลวิชาชีพ
สังกัดสาขาวิชา : สาขาการพยาบาลชุมชน
ประเภทการจ้างงาน : พนักงานสถาบัน
ประเภทบุคลากร : สายสอน

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการเรียนการสอน / Faculty Practice
:
การพยาบาลชุมชน
ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิจัย
:
การพยาบาลชุมชน

ประเภทอาจารย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
:
ประเภทอาจารย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
:

สถานะปัจจุบัน : ลาศึกษาต่อ