ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล (ไทย) : ดร.ศิราณี อิ่มน้ำขาว
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) : Dr.Siranee Imnamkhao
เพศ : หญิง

ตำแหน่งทางการบริหาร : ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ตำแหน่งทางวิชาชีพ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
สังกัดสาขาวิชา : สาขาการพยาบาลเด็ก
ประเภทการจ้างงาน : ข้าราชการ
ประเภทบุคลากร : สายสอน

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการเรียนการสอน / Faculty Practice
:
การพยาบาลเด็ก
ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิจัย
:
การพยาบาลเด็ก

ประเภทอาจารย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
:
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ประเภทอาจารย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
:

สถานะปัจจุบัน : ปกติ/ปฏิบัติงาน/ข้าราชการ/รับโอน