ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล (ไทย) : นายธีระยุทธ์ บัวนิติสกุล
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) : Mr.Teerayut Bunitisagul
เพศ : ชาย

ตำแหน่งทางการบริหาร :
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ตำแหน่งทางวิชาชีพ : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
สังกัดสาขาวิชา :
ประเภทการจ้างงาน : พนักงานสถาบัน
ประเภทบุคลากร : สายสนับสนุนบริหาร

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการเรียนการสอน/Faculty Practice
:
ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิจัย
:

ประเภทอาจารย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
:
ประเภทอาจารย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
:

สถานะปัจจุบัน : ปกติ/ปฏิบัติงาน/ข้าราชการ/รับโอน