ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล (ไทย) : นางสาวสิวาพร พานเมือง
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) : Ms.SIVAPORN PANMUANG
เพศ : หญิง

ตำแหน่งทางการบริหาร : หัวหน้าสาขา
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ตำแหน่งทางวิชาชีพ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
สังกัดสาขาวิชา : สาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ประเภทการจ้างงาน : ข้าราชการ
ประเภทบุคลากร : สายสอน

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการเรียนการสอน / Faculty Practice
:
การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์
ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิจัย
:
การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์

ประเภทอาจารย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
:
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ประเภทอาจารย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
:

สถานะปัจจุบัน : ปกติ/ปฏิบัติงาน/ข้าราชการ/รับโอน